سخنرانی ذکر و تسبیح

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی ذکر و تسبیح

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.