سخنرانی درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

02- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

03- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

04- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

05- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.