سخنرانی درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

02- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

03- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

04- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام

05- درس هایی از تنهایی علی علیه السلام