سخنرانی خط انتقال معارف

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- خط انتقال معارف

02- خط انتقال معارف

03- خط انتقال ممعارف

04- خط انتقال معارف

شبهای 19، 21، 23 و 27 رمضان 1376 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.