سخنرانی خصوصیات مستمع و متکلّم

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی خصوصیات مستمع و متکلّم

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.