سخنرانی خستگی های علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی خستگی های علی علیه السلام

21 رمضان 1412 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.