سخنرانی خستگی های علی علیه السلام

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

21 رمضان 1412 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی خستگی های علی علیه السلام