سخنرانی خام و پخته

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی زندگی خام و پخته

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.