سخنرانی حکومت دینی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- حکومت دینی - شب اول

02- حکومت دینی - شب دوم

03- حکومت دینی - شب سوم

04- حکومت دینی - شب چهارم

05- حکومت دینی - شب پنجم

06- حکومت دینی - شب ششم

07- حکومت دینی - شب هفتم

08- حکومت دینی - شب هشتم

09- حکومت دینی - شب نهم

10- حکومت دینی - شب دهم

11- حکومت دینی - شب یازدهم

محرم سال 1375 (شب اول تا یازدهم) – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.