سخنرانی «حق و باطل از دیدگاه قرآن»

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

جلسه ۱

جلسه ۳

این سه گفتار حاصل نشست‌های بحث و گفتگو در انجمن اسلامی پزشکان است که در ماه‌های آذر و دی‌ سال ۱۳۵۶ تحت عنوان «حق و باطل از دیدگاه قرآن» انجام یافته است.

شیوه ایشان چنین است که بحث خود را با استفاده از آگاهی‌های حاضرین و با پرسش درباره‌ی معنا و مفهوم «حق» و «باطل» آغاز می‌کنند که به دو مفهوم به‌ ظاهر آشتی‌ناپذیر از حق به‌ مثابه «واقعیت» و «حقیقت» می‌انجامد. ایشان سپس به شرح‌ و بسط مفاهیم این واژه‌ها و ارتباط مخفی آن‌ها از دیدگاه قرآن و سرانجام به تبیین مفهوم اعتقاد به پیروزی حق بر باطل می‌پردازند.

لازم به ذکر است که متن این سه گفتار در کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن آمده است.