سخنرانی حق ولی خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی حق ولی خدا

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.