سخنرانی حق خدا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغار در نهایت می باشد.

01- حق خدا

02- حق خدا