سخنرانی حرکت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- سخنرانی حرکت

02- سخنرانی حرکت

03- سخنرانی حرکت

04- سخنرانی حرکت

05- سخنرانی حرکت

06- سخنرانی حرکت

07- سخنرانی حرکت

08- سخنرانی حرکت

ثصشیث