سخنرانی جمع ها و حاصل جمع ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی جمع ها و حاصل جمع ها