سخنرانی جلسه پنجم کتاب بایدها و نبایدها

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی جلسه پنجم کتاب بایدها و نبایدها