سخنرانی جلسه هفتم کتاب بایدها و نبایدها

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی جلسه هفتم کتاب بایدها و نبایدها