سخنرانی جلسه سوم کتاب بایدها و نبایدها

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی جلسه سوم کتاب بایدها و نبایدها