سخنرانی جلسه دوم کتاب بایدها و نبایدها

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

سخنرانی جلسه دوم کتاب بایدها و نبایدها