سخنرانی جبر و اختیار

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی جبر و اختیار

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.