سخنرانی توبه و سلوک حقیقی

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- توبه و سلوک حقیقی

02- توبه و سلوک حقیقی

03- توبه و سلوک حقیقی