سخنرانی توبه و سلوک حقیقی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- توبه و سلوک حقیقی

02- توبه و سلوک حقیقی

03- توبه و سلوک حقیقی

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.