سخنرانی تمنای مرگ

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی تمنای مرگ

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.