سخنرانی «تسلیم حق بودن»

سخنران: شهید بهشتی

سخنرانی

تسلیم حق بودن

موضوع اصلی این گفتار مفهوم تسلیم شدن دربرابر حق و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی است.

این سخنرانی از میان سلسله بحث‌های تفسیر قرآن مرحوم شهید دکتر بهشتی برگزیده شده که بین سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۴ و در شامگاه یکشنبه هر هفته در جمعی که پوشش مبارزاتی «هیئت مکتب قرآن» را برای خود انتخاب کرده بود و به‌طور سیّار در منزل افراد تشکیل می‌شد ایراد شده‌ است.

لازم به ذکر است که متن این گفتار در کتاب حق و باطل از دیدگاه قرآن آمده‌ است.