سخنرانی تجافی از دارالغرور

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی تجافی از دارالغرور

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.