سخنرانی بیان فوز سالک از زبان دعا

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

17 رمضان 1409 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی بیان فوز سالک از زبان دعا