سخنرانی بیان فوز سالک از زبان دعا

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی بیان فوز سالک از زبان دعا

17 رمضان 1409 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.