سخنرانی برخورد ارشادی و بیرون آمدن از پراکندگی ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی برخورد ارشادی و بیرون آمدن از پراکندگی ها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.