سخنرانی بحثی در مورد مارکسیسم

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

سخنرانی بحثی در مورد مارکسیسم