سخنرانی بحثی در مورد مارکسیسم

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی بحثی در مورد مارکسیسم

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.