سخنرانی بحثی در رابطه با مارکسیسم

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

مرتبط با مباحث کتاب حرکت استاد علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی بحثی در رابطه با مارکسیسم