سخنرانی اهداف حکومت دینی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- اهداف حکومت دینی - شب اول

02- اهداف حکومت دینی - شب دوم

03- اهداف حکومت دینی - شب سوم

04- اهداف حکومت دینی - شب چهارم

05- اهداف حکومت دینی - شب پنجم

06- اهداف حکومت دینی - شب ششم

07- اهداف حکومت دینی - شب هفتم

08- اهداف حکومت دینی - شب هشتم

09- اهداف حکومت دینی - شب نهم

10- اهداف حکومت دینی - شب دهم

11- اهداف حکومت دینی - شب یازدهم

محرم سال 1376 (شب اول تا یازدهم) – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.