سخنرانی انقلاب فرهنگی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- انقلاب فرهنگی

02- انقلاب فرهنگی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.