سخنرانی انسان در دو فصل

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی انسان در دو فصل

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.