سخنرانی انتظار ولی خدا از یاران

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

انتظار ولی خدا از یاران