سخنرانی انبساط وجودی

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی انبساط وجودی

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.