سخنرانی انابه و اطمینان و طمئنینه

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی انابه و اطمینان و طمئنینه

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.