سخنرانی انابه و اطمینان

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی اِنابه و اطمینان

منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.