سخنرانی اضطرار و انتظار، تمحیص و محبت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

سخنرانی اضطرار و انتظار، تمحیص و محبت

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.