سخنرانی اضطرار به حجت

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- اضطرار به حجت - شب اول

02- اضطرار به حجت - شب دوم

03- اضطرار به حجت - شب چهارم

04- اضطرار به حجت - شب ششم

05- اضطرار به حجت - شب هفتم

06- اضطرار به حجت - شب هشتم

07- اضطرار به حجت - شب نهم

08- اضطرار به حجت - شب دهم

محرم سال 1377، شب های اول تا دهم بجز شب سوم و پنجم – منبع این سخنرانی نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.