سخنرانی اصول و نتایج دیالکتیک

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

مرتبط با مباحث کتاب حرکت استاد علی صفایی حائری (عین صاد)

سخنرانی اصول و نتایج دیالکتیک