سخنرانی اخبات

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- اخبات

02- اخبات

03- اخبات

04- اخبات

رمضان 1370 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می‌باشد.