سخنرانی اخبات

سخنران: علی صفایی حائری (عین-صاد)

سخنرانی

توضیحات:

رمضان 1370 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.

01- اخبات

02- اخبات

03- اخبات

04- اخبات