سخنرانی احیای امر

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- احیای امر- زمینه های بحث - شب اول

02- احیای امر - مروری بر روایات - شب دوم

03- احیای امر - عوامل احیا،عامل اول تعلّم و تعلیم (1) - شب سوم

04- احیای امر - عوامل احیا،عامل اول تعلّم و تعلیم (2) - شب چهارم

05- احیای امر - عوامل احیا، عامل دوم ذکر (1) - شب پنجم

06- احیای امر - عوامل احیا، عامل دوم ذکر (2) - شب ششم

07- احیای امر - عوامل احیا، عامل سوم زیارت و لقاء (1) - شب هفتم

08- احیای امر - عوامل احیا، عامل سوم زیارت و لقاء (2) و عامل چهارم الفت و اجتماع (1) - شب هشتم

09- احیای امر - عوامل احیا، عامل چهارم الفت و اجتماع (2) - شب نهم

10- احیای امر، عوامل احیا، عامل پنجم حبس و وقف (1) - شب دهم

11- احیای امر، عوامل احیا، عامل پنجم حبس و وقف (2) - شب یازدهم

منبع این سخنرانی که در محرم سال 1377 ایراد شده است، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.