سخنرانی اثر عدم رویت قدرها و اندازه ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

توضیحات:

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت میباشد.

اثر عدم رویت قدرها و اندازه ها