سخنرانی اثر عدم رویت قدرها و اندازه ها

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

اثر عدم رویت قدرها و اندازه ها

منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت میباشد.