سخنرانی آسیب های سیر و سلوک

سخنران: علی صفایی حائری

سخنرانی

01- آسیب های سیر و سلوک - 19 رمضان 75

02- آسیب های سیر و سلوک - 21 رمضان 75

03- آسیب های سیر و سلوک - 23 رمضان 75

19، 21 و 23 رمضان 1375 – منبع این سخنرانی، نرم افزار آغاز در نهایت می باشد.