خلاصه کتاب مسئولیت و سازندگی

نام تهیه‌کننده: مجموعه چشمه جاری آسمان

خلاصه کتاب

خلاصه مبحث حرفهایی برای گفتن (مقدمه جلد اول کتاب مسئولیت و سازندگی)، ص 19

دریافت

خلاصه مبحث مسئولیت (فصل اول کتاب مسئولیت و سازندگی)، ص 21 تا 31

دریافت