ارائه کتاب مسئولیت و سازندگی

نام تهیه‌کننده: مجموعه چشمه جاری آسمان

ارائه کتاب

0- ارائه مقدمه جلد اول: مبحث حرفهایی برای گفتن

دریافت

1- ارائه فصل اول: مبحث مسئولیت

دریافت

2- ارائه فصل دوم: مبحث تربیت

دریافت

3- ارائه فصل سوم: مبحث مربی کیست؟

دریافت

0-4- ارائه فصل چهارم: مبحث مقدمه ی روش تربیتی اسلام (اسارتها،عشق بزرگتر،شناخت)

دریافت

1-4- ارائه فصل چهارم: مبحث آزادی و تزکیه

دریافت

2-4- ارائه فصل چهارم: مبحث تعیلم و آموزش

دریافت

3-4- ارائه فصل چهارم: مبحث تذکر و یادآوری

دریافت

4-4- ارائه فصل چهارم: مبحث تدبّر

دریافت

5-4- ارائه فصل چهارم: مبحث تفکّر

دریافت

6-4- ارائه فصل چهارم: مبحث تعقّل

دریافت

5- ارائه فصل پنجم: مبحث روش شناخت

دریافت

6- ارائه فصل ششم: مبحث جهان بینی اسلامی

دریافت