ارائه کتاب بررسی

نام تهیه‌کننده: مجموعه چشمه جاری آسمان

ارائه کتاب

0- ارائه نمای کلی (بررسی مارکسیسم)

دریافت

1- ارائه فصل اول، مبحث دیدگاه های مارکسیسم (تبیین دیدگاههای مارکسیسم)، ص 13 تا 27

دریافت

2- ارائه فصل اول، مبحث دیدگاه های مارکسیسم (نقد و بررسی دیدگاههای مارکسیسم)، ص 13 تا 27

دریافت

3- ارائه فصل دوم، مبحث زمینه ها و ریشه های عاطفی و عمومی گرایش به مارکسیسم، ص 31 تا 37

دریافت

4- ارائه فصل سوم، مبحث طرز برخورد با مارکسیست ها، ص 41 تا 47

دریافت

1-5- ارائه فصل سوم، مبحث حکومت اسلامی، ص 49 تا 54

دریافت

2-5- ارائه فصل سوم، مباحث آزادی + برده داری، ص 55 تا 64

دریافت

3-5- ارائه فصل سوم، مبحث انقلاب اسلامی، ص 65 تا 75

دریافت

4-5- ارائه فصل سوم، مبحث طبقات اجتماعی، ص 77 تا 82

دریافت

5-5- ارائه فصل سوم، مبحث تساوی زن و مرد، ص 83 تا 90

دریافت

6-5- ارائه فصل سوم، مبحث حجاب و آزادی روابط، ص 91 تا 99

دریافت

7-5- ارائه فصل سوم، مبحث مسائل اقتصادی اسلام، ص 101 تا 113

دریافت

6- ارائه فصل سوم، مبحث حرف آخر، ص 115 تا 119

دریافت