0
صفحه اختصاصی

مرتضی مطهری

پرسش و پاسخ از آثار و اندیشه

سوال 268 چگونه میتوان غرور را زیر پا گذاشت و به رفعت رسید؟ (3 پاسخ)
سوال 267 طبق کتاب روش نقد، نظر استاد در مورد نظریه تکامل داروین چیست؟ (1 پاسخ)
سوال 266 فرق بین حسنات با صالحات چیست؟ (2 پاسخ)
سوال 265 تفکیک بین عرفان اسلامی با عرفان مسلمین به چه معناست؟ (5 پاسخ)