کلیپ صوتی «گام اول بلا، خوف است»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر