کلیپ صوتی «چگونه خودسازی کنیم؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر