کلیپ صوتی پناهندگی به حق چه موقع صورت می گیرد؟

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر