کلیپ صوتی «پناهندگی به حق چه موقع صورت می گیرد؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر