کلیپ صوتی «نهایت یقین، رضاست»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر