کلیپ صوتی «معنای جزای الهی چیست؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر