کلیپ صوتی معنای جزای الهی چیست؟

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر