کلیپ صوتی «مسئولیت حقیقی ما در برابر زن و فرزند و تمام معاشرین چیست؟»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر