کلیپ صوتی مسئولیت حقیقی ما در برابر زن و فرزند و تمام معاشرین چیست؟

گوینده: علی صفایی حائری (عین-صاد)
مجموعه سازنده: لیلة القدر