کلیپ صوتی «ما و موانع راه ولی»


گوینده: علی صفایی حائری
مجموعه سازنده: لیلة القدر